§ 1 WARUNKI OGÓLNE

Sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej o adresie www.rzesoteka.pl (zwanej dalej stroną www) prowadzona przez firmę „Rzęsoteka Maciej Murdzek” przy ul. Wiktora Heltmana 43/U1, 30-644 Kraków, posiadającą NIP: 6751340260, tel. 731-902-822, adres poczty elektronicznej: rzesoteka@gmail.com, zwaną dalej Rzęsoteka. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Rzęsoteka oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem strony www odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2 OFERTA

 1. Wszystkie usługi i towary oferowane przez Rzęsoteka zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi prawem. Towary są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

 2. Wszystkie użyte na stronie www nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów.

 3. Zamówione w Rzęsoteka towary i usługi dostarczamy w sposób i w cenie wskazanej w zakładce „Dostawa” na stronie www.

 4. Zawartość strony www, w szczególności układ strony, treści, grafika, logo, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawa polskiego. Rzęsoteka nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez pisemnego zezwolenia.

 5. Opisy towarów i usług znajdujące się na stronie www służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.

 6. W razie wątpliwości lub problemów z usługami lub towarem zakupionym w Rzęsoteka Kupujący może skontaktować się z Rzęsoteka za pośrednictwem poczty elektronicznej: rzesoteka@gmail.com bądź telefonicznie pod nr telefonu 731902822.

 7. Ceny usług i towarów na stronie www są podane w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

 8. Rzęsoteka  zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość usług i towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

 9. Rzęsoteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części z opcji dla wybranych usług i towarów.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. W celu złożenia zamówienia na usługi lub towary oferowane przez Rzęsoteka na stronie www Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.

 2. Warunkiem przyjęcia przez Rzęsoteka otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, tj. imię i nazwisko (nazwę) Kupującego, adres Kupującego, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, umożliwiający weryfikację osoby Kupującego oraz kontakt przy realizacji zamówienia. Rzęsoteka oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

 3. Wybór usługi lub towaru do „koszyka” i wybór opcji „potwierdzam moje zamówienie” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane usługi lub towary zgodnie z podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.

 4. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

 5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożenia zamówienia zostaje zawarta miedzy Rzęsoteka  a Klientem umowa dotycząca zakupu od Rzęsoteka przez Klienta usługi lub towaru znajdujących się w przesłanym potwierdzeniu. Umowa zawierana jest na czas określony do momentu wykonania usługi/odebrania zamówienia przez Kupującego.

 6. Kupujący, który składa zamówienie powinien dokonać zapłaty za zamówione w Rzęsoteka usługi lub towar w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia. W przypadku braku zaksięgowania płatności, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. 

 7. O aktualnie szacowanym terminie realizacji opłaconego zamówienia Rzęsoteka  informuje drogą telefoniczną bądź mailową w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na konto.

 8. Realizacja zamówienia nastąpi w najszybszym możliwym terminie wskazanym przez Rzęsoteka lub uzgodnionym z Klientem, jednak nie później niż na trzy miesiące od daty zakupu.

 9. Rzęsoteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach gdy formularz teleadresowy nie został wypełniony poprawnie, a Rzęsoteka  nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji Jego danych teleadresowych,

 10. Jeżeli Rzęsoteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę za niezrealizowane zamówienie.

 11. Do każdej zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

 12. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Rzęsoteka, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

 13. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na stronie www. W celu utworzenia konta należy: wypełnić krótki formularz podając następujące dane: adres e-mail i hasło oraz zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ”Akceptuję regulamin i politykę prywatności”. Na podany w formularzu adres mailowy Rzęsoteka wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta na stronie www. Konto w Rzęsoteka zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie na wniosek Właściciela złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: rzesoteka@gmail.com Rzęoteka usunie konto w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wniosku od Klienta.

§4 PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

Kupujący uiszcza cenę sprzedaży za zamówione usługi lub towar w jeden z dostępnych sposobów; kartą kredytową; szybkim przelewem internetowym, przelewem bankowym bezpośrednio na konto sprzedającego, bądź może wybrać opcję paczki za pobraniem.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące usług lub towarów należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu ich wady.

 2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary lub udokumentować w odpowiedni sposób.

 3. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru lub usługi Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Rzęsoteka. Jeżeli Rzęsoteka  nie wymieni towaru wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Rzęsoteka usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Rzęsoteka

 4. Kupujący będący konsumentem, po ustawowym terminie 14 dni przysługującym mu na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zakupionych towarów lub wykonanych usług jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania towaru lub charakteru usługi.

 5. Jeżeli otrzymane towary lub wykonana usługa ma wady, Kupujący może także żądać wymiany na towary wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli żądanie Kupującego jest uzasadnione, Rzęsoteka  wymieni towary wadliwe na wolne od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Rzęsoteka  może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Rzęsoteka może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 6. Rzęsoteka ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione i zwróci Kupującemu kwotę żądania, przelewem na rachunek bankowy w terminie 10 dni roboczych.

 7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Rzęsoteka nie zwraca Kupującemu uiszczonej ceny za towar lub usługi. 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia wydania towaru albo dnia zawarcia umowy przy usługach (nie później jednak niż przed wykonaniem usługi) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy, oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Rzęsoteka. Rzęsoteka zwróci konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów nadsyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej rzesoteka@gmai.com

 3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.

 4. Zwrócone towary Rzęsoteka przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

 6. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Rzęsoteka

 7. Zgodnie z art. 38 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów ,o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy w których przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

§ 7 OCHRONA DANYCH

 1. Rzęsoteka gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Rzęsoteka zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

 2. Dokonując procesu Rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Rzęsoteka swoich danych osobowych podanych w procesie Rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania z Strony www. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia składanie zamówień.

 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Rzęsoteka w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia dokonanie zamówienia.

 4. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Klientów jest Rzęsoteka.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Rzęsoteka ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

 2. Wszelka korespondencja związana z zamówieniem, w szczególności będą kierowane do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 4. Rzęsoteka zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Klienta.

 5. Rzęsoteka dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Strony www. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Rzęsoteka stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.

 6. W celu rozwijania i doskonalenia Strony www, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Właściciel strony www dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 7. Rzęsoteka zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony www w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.